Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

e-Fatura & e-Arşiv Fatura Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler | Token E-Commerce

e-Fatura & e-Arşiv Fatura Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

• e-Faturayı düzenleyenin adı/soyadı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.
• Müşterinin adı/soyadı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.
• Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü, oranı ve tutarı.
• Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.
• Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkân veren, Başkanlık tarafından bilgi içeriği belirlenen karekod veya barkod
• Mükellefler e-Fatura üzerindeki zorunlu bilgilere ilave olarak ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebilir.

e-Fatura sadece e-Fatura yükümlüleri arasında kesilir ve gönderilir. Hem alıcının hem de göndericinin e-Fatura sistemine kayıtlı olması gerekir.

e-Fatura uygulamasına dahil olan firmaların listesi Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinde düzenli olarak yayınlamaktadır. “e- Fatura Kayıtlı Kullanıcılar” ve “e- Arşiv Kayıtlı Kullanıcılar” sorgulama ekranından VKN/TCKN ile müşterinizin elektronik faturaya kayıtlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Eğer her iki taraf da e-Fatura mükellefi ise mutlaka e-Fatura düzenlenmesi gerekir.

VUK 544 sayılı tebliğe göre zorunlu fatura düzenleme sınırı 2023 için 4.400 TL’dir.

Fatura kesme mecburiyeti tutarı, mükelleflerin kâğıt fatura kesebilecekleri tutarı ifade ediyor. Bu tutarın aşılması hâlinde e-Arşiv fatura kesme zorunluluğu bulunuyor.

e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarın 5000 TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler için 4.400 TL’yi aşması halinde, faturaların e-Arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen Fatura düzenleme sınırı, 2024 yılı için 6.900 TL’dir.

2024 yılı için mükellef olsun veya olmasın e-Arşiv fatura kesme sınırı (KDV Dahil) 6.900,00 TL olmuştur. Faturaların bu tutarı geçmesi halinde e-Arşiv fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Kesilebilir fakat herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

e-Fatura, Kâğıt Fatura ile aynı kurallara tabidir. e-Faturanın, malın teslimi ve/ veya hizmetin ifasından itibaren 7 gün içerisinde alıcı tarafa iletilmesi (düzenleme, imzalanma, gönderilme, ulaşma) gerekmektedir.

Vergi Usul Kanunu’na göre fatura, hizmetin yapıldığı veya malın teslimatının yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde kesilebilir yani 7 güne kadar geriye dönük e-Fatura gönderilebilir. Hizmet teslimlerinde veya malın işyerinde teslim edilmesi durumunda ise sevk irsaliyesi düzenlenmediği için e-Fatura’nın, hizmetin verildiği anda/malın teslimi esnasında düzenlenmesi gerekir.

Özel Entegratörlük sistemleri tarafından düzenlenme tarihi 7 günden eski e-Faturaların gönderilmesi teknik olarak mümkün olup, usul cezası (idari para cezası) mevcuttur. Bu şekildeki gönderilen tüm e-Faturalar için sorumluluk gönderici mükellefe aittir.

Geriye dönük e-Fatura için zorunlu koşulan 7 gün süresi bir sonraki aya geçtiğinde düzenlenecek olan fatura içinde bulunulan aya göre düzenlenir.

Satış gerçekleştikten sonraki 7 gün içerisinde aynı iki taraf arasında, fatura düzenlenmek istendiği tarih ile satış işleminin gerçekleştirildiği tarih arasında herhangi bir fatura kesilmemiş olmalıdır.

Faturanızın İstisna kapsamında kesilip kesilmediğine bağlı olarak eğer SATIŞ tipinde bir fatura kesiliyorsa 351 “İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilerek, eğer İSTİSNA tipinde bir fatura kesiliyorsa işlem türüne karşılık gelen istisna kodu seçilmelidir.

İskonto oranı %100 ve KDV oranı %0 seçerek ve vergi muafiyet sebebine de ekleyerek 0 TL tutarlı Bedelsiz fatura düzenleyebilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu’nun 215/2-a maddesinde; “Kayıt ve belgelerde Türk para birimi kullanılır. Belgeler, Türk parası karşılığı gösterilmek şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz” hükmü yer almakta olup buna göre faturalar düzenlenmelidir.

Evet. Token e-Fatura portalinde Fatura Tipi olarak "Tevkifat" seçip, Mal ve Hizmet ekler iken "Kurumlar Vergisi Stopajı" ekleyerek faturanızı kesebilirsiniz.

Satış işleminin yapıldığı web adresi, Ödeme şekli, Ödeme tarihi, Gönderiyi taşıyanın adı soyadı/unvanı ve VKN/ TCKN bilgisi, Satışa konu malın gönderildiği veya hizmetin ifa edildiği tarih; Fatura üzerinde “Bu satış internet üzerinden yapılmıştır.” yazısı ve İade bölümünde: malı iade edenin adı soyadı, adresi, imzası, iade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar yer almalıdır.

İstisna kodları hem e-Arşiv hem de e-Fatura’da kullanılmaktadır. Örneğin; KDV 0 ise bu fatura istisna faturasıdır ve bu faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilirken neden istisna olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. e-Fatura’da hangi istisna kodları kullanıyorsanız, e-Arşiv faturada da aynı istisna kodları ile ilerleyebilirsiniz. Bu kodlara ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının yayımladığı liste için tıklayınız.

07/09/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan GİB ‘den KDV Genel Uygulama Değişiklik Tebliğine göre; 7456 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetler 31/12/2024 tarihine kadar KDV’den müstesnadır.

Bu işlemler 341 kod numaralı “Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna” ile beyan edilir.