Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Beko 300 TR Sıkça Sorulan Sorular | Token E-Commerce

Beko 300 TR Sıkça Sorulan Sorular

3100 sayılı Kanunun 5228 sayılı Kanunla değişik 7. maddesinin 1. fıkrası ile mükelleflere, iş yerlerinde kullanmak üzere satın alacakları cihazlar için % 100'e kadar amortisman oranı seçme imkanının sağlanması ve ödeme kaydedici cihaz teslimlerinde uygulanan katma değer vergisi oranının diğer emtia satışlarına göre daha düşük tutulmasıyla ödeme kaydedici cihaz alımına ilişkin maddi yük büyük ölçüde hafifletilmiştir.

Bütün satışları Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde 5 bent halinde sayılanlara olan veya her bir satışının bedeli 2012 yılı için 770 TL’yi aşan mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır. Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde 5 bent halinde sayılanlar dışındakilere, bedeli 770 TL’yi aşmayan satışları olanların ise ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmaktadır.

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili 52 Seri No ’lu Genel Tebliğin 5’inci bölümünde, termal yazıcılı ödeme kaydedici cihazlarda kullanılacak kağıt ruloların taşıması gereken özellikler açıklanmıştır. Bu nedenle termal yazıcılı ödeme kaydedici cihaz fişlerinin 52 Seri No’lu Genel Tebliğde sayılan şartları taşıması zorunlu olup bu özellikleri ihtiva etmeyen fişleri düzenleyen mükellefler hakkında Bakanlığımızca belirlenip açıklanan usul ve esaslara uymamaktan dolayı beş kat birinci derece usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir.

Ürünü satın aldığınız bayi, ürünün kurulumu için servis hizmeti sağlayacak ve ürün yetkili servis tarafından kurulacaktır.

Cihazın kurulumu sırasında, cihazınızın GSM hattı yetkili servis tarafından etkinleştirilir ve herhangi bir ücret ödemezsiniz.

Yetkili servislerden temin edebilirsiniz. 444 0 888 numaralı telefonu arayarak da istekte bulunabilirsiniz Önemli: Onaylanmamış kağıt kullanımı durumunda yazıcı garanti kapsamında değildir.

Yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin yazar kasa POS cihazı kullanma mecburiyetleri işe başlama ve mecburiyet kapsamına girme tarihinden itibaren 30 gündür. Bu süre, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 60 gün olarak belirlenmiştir.

Satış fişlerinde; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya unvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının gösterilmesi gerekir.

Yanlış kesilen fişin aslı alınıp iptal edildikten sonra doğru bedelli yeni fiş düzenlenir. Ayrıca ilgili vergi dairesine konu hakkında dilekçe ile bilgi verilir. Yanlış kesilen fiş gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

Kullanmakta oldukları yazar kasa POS cihazları arızalanan mükellefler en geç arızanın meydana geldiği günü takip eden günün sonuna kadar yetkili bakım ve onarım servislerine başvuruda bulunarak cihazlarının onarımını yaptıracaklardır. Mükellefler cihazlarının arızalı olduğu günlerde yapacakları satışlarını Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişleri ile belgelendireceklerdir.

İşletmesini kapatan ve perakende ticaretle uğraşmayan mükellefler; işi bırakma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazar kasa POS cihazlarının bakım ve onarımına yetkili servislere başvuruda bulunarak cihaz hafızasında kayıtlı bilgileri tespit ettirip cihazlarını çalışamaz (gayri faal) hale getirteceklerdir. Servis tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde servis tutanağı, mali hafıza raporu ve ödeme kaydedici cihaz levhası ile birlikte ilgili vergi dairesine müracaat edilerek cihazın kaydı sildirileceklerdir.

Kullandıkları cihazları satmak isteyen mükellefler yetkili servise başvuruda bulunarak cihaz hafızasında kayıtlı bilgileri tespit ettirecekler, servis cihaz bünyesindeki eski mali hafızayı söküp, cihazla aynı numaraya sahip yeni bir mali hafıza takacaktır. Satıcı, alıcıdan vergi dairesi izin yazısını almak ve bunu düzenleyeceği faturaya kaydetmek suretiyle cihazı fatura, ruhsatname ve kullanma kılavuzu ile birlikte alıcıya teslim etmek suretiyle satış işlemini gerçekleştirecektir. Satıcı, satış tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, mali hafıza raporu, servis tutanağı ve ödeme kaydedici cihaz levhası ile birlikte bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek cihazın kaydını sildirecektir.

Kullanılmış yazar kasa POS cihazını alan mükellefler, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde; fatura, fiş örneği, ruhsatnamenin cihaza ve mükellefe ait bilgilerin bulunduğu sayfalarının fotokopileri ve yetkili servis tutanağı ile birlikte bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek cihazlarının kaydını yaptıracak ve ödeme kaydedici cihazlara ait levhayı alacaklardır.

Z raporları günlük kapanış raporu olup, günlük hafızayı sıfırlamakta ve toplam bilgileri mali hafızaya yüklemektedir. Z raporlarının günde bir defa (çalışma saati sonu itibariyle) ve gece saat 24:00’e kadar alınması esas olup, gece saat 24:00’den sonra bir süre daha faaliyetine devam eden mükellefler günlük olarak almak zorunda oldukları Z raporlarını, faaliyetlerinin bitiş saatinde alacaklardır. Gece 24:00’den sonra alınan Z raporu üzerinde yazılı hasılat yazar kasa POS cihazının kullanılmaya başlandığı günün hasılatı olarak değerlendirilir. İş yerinin kapalı olduğu veya cihaz kullanmayı gerektiren bir satış olmadığı günlerde Z raporu alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

3100 sayılı Kanunla ilgili 36 Seri No.lu Genel Tebliğe göre, sonradan ödeme kaydedici cihaz kullanmayı gerektiren bir işle uğraşmaya başlayan mükelleflerin, bu işe başladıkları tarihten itibaren 30 gün (51 Seri No.lu Genel Tebliğe göre kalkınmada öncelikli yörelerde faaliyet gösteriyorsa 60 gün) içinde ödeme kaydedici cihaz kullanma yükümlülükleri bulunmaktadır. Süresi içerisinde ödeme kaydedici cihaz almayan mükellef adına 3100 Sayılı Kanunun Mükerrer 8/1 inci maddesi uyarınca her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilmekte olup, 01.01.2012'den itibaren 660 TL olarak belirlenmiştir.

Mükelleflerin işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme kaydedici cihaz satın alması gerekmektedir. Cihazı satın alan mükellef, fatura, ruhsatname kullanma kılavuzu ile birlikte cihazı teslim alacak ve alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içinde (ancak 15 günlük süre yukarıda belirtilen 30 günü geçmemek kaydıyla) gerekli belgelerle (cihaza ait fiş örneği de dahil) birlikte bağlı bulunduğu vergi dairesine müracaatla cihazın adına kaydının yapılmasını ve Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levhanın verilmesini talep edecektir.

Hatalı fişin yanlışlıkla müşteriye verilmesi ve bulunamaması halinde, yeterli veri ile ispatlanmak (hatalı fişin fatura düzenleme limitinin veya işletmenin günlük hasılatının üzerinde olması vb.) kaydıyla yapılan hata mükellef tarafından bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirilecek ve kayıtlara gerçek bedel yazılacaktır. Vergi daireleri gerek görmeleri halinde anılan mükellefler hakkında hasılat tespitine yönelik olarak yoklama veya incelemeler yaptırmak suretiyle bilginin doğruluğunu araştırabilecekler.